LG-Marknader AB hälsar Dig välkommen

Jag som är huvudansvarig för marknaden heter Jörgen Thorsell 070-626 46 33 och hjälper dig till rätta när du kommer till marknaden. Besök alltid marknadsexpeditionen och meddela din ankomst.

PLATSEN
Har du inte ställt upp på din plats enligt annonserad inflyttningstid utan att meddela sen ankomst går platsen med automatik till annan knalle, den knalle som uteblivit utan att meddela skäl går miste om sin plats, och kan icke begära den tillbaka på nästa års marknad.
Fakturan är bindande, och platsen skall betalas av beställaren. Bokad plats får ej överlåtas till annan knalle utan arrangörens tillstånd. Om så skulle ske har arrangören rätt att fördela platsen till annan knalle. Det är inte heller tillåtet att inom sitt utrymme upplåta yta till annan försäljare.

AVGIFT
Betala senast 15 dagar innan första marknadsdagen, använd helst medsänt inbetalningskort eller via Internet, glöm då ej att ange vilken marknad betalningen avser samt fakturanummer. På anmodan skall kvitto kunna visas, om ni använder annat betalningssätt ange vilken marknad det gäller och fakturanummer.

ÅTERBUD
Om Du av någon anledning inte kan komma till marknaden och har betalt avgiften på utsatt tid, har du rätt att
få tillbaka avgiften minus vår administrationsavgift på 100:- .
Skäl till avhoppet måste ske enligt TOMERS bestämmelser.
Har knalle fått restplats och ej hunnit betala platsavgiften och uteblir har arrangören rätt att inkräva hela det utskickade fakturabeloppet.

ELEKTRICITET
Den el som levereras är bara för belysning. I belysningen får endast finnas 40 W glödlampor eller 300 W i strålkastare. Det är bara tillåtet med 1 st 300 w strålkastare eller 8 st 40 W glödlampor per 3 meter disk.
Trefas el för användning till gatukök eller dylikt föreställs separat.
Din elutrustning måste vara godkänd enligt Statens Provningsanstalt, skulle så inte vara fallet, har arrangören rätt att beslagta, om materialet anses farligt, eller neka inkoppling.
El på marknadsplatsen garanteras endast på marknadstider.

LIVSMEDEL
Du som säljer livsmedel måste vara registrerad hos den lokala Miljökotor/Miljöförvaltning.

ANSVAR
Knallen ansvarar själv för det material som finns på dennes plats samt eventuell skada som dennes material kan orsaka annan person, egendom eller företag.

FÖRETAGSSKYLT
Skall utan anmodan uppsattas väl synlig på disk

FÖRBJUDNA VAROR
Beslut har tagits av MAF (Marknadsarrangörers Förening) och TOMER gemensamt att rekommendera MAF:s medlemmar att förbjuda vissa varor till försäljning på våra marknader.
Varor som av myndigheter eller på annat sätt varit föremål för granskning av media eller fackombud uppräknas här.

BILAR
Efter uppackning skall bilen GENAST köras ut från marknadsområdet. Det är förbjudet att köra bil på marknadsområdet under annonserad marknadstid. Vid marknadens slut får bil köras in på området, under ansvar då publik fortfarande kan finnas kvar på området, för ilastning och därefter köras ut omgående. Undantag kan beviljas om skäl till detta finnes.